Kwaliteit

Alle basisscholen in Nederland worden geïnspecteerd door het Ministerie van Onderwijs, door middel van schoolbezoeken. Ook worden de resultaten die de leerlingen behalen gemonitord. Uiteraard is dit niet de hoofdreden dat wij ook als school onze kwaliteit meten. Het werk dat wij doen staat in dienst van de kinderen. Vanwege die reden dragen wij er zorg voor dat de kwaliteit van ons onderwijs en van onze totale organisatie zo hoog mogelijk is. Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld die eraan bijdragen dat wij onszelf in het continue en dynamische proces van ontwikkeling blijven voortbewegen. We evalueren de school als geheel iedere twee jaar door middel van een groot tevredenheidsonderzoek dat wordt afgenomen bij kinderen, ouders en het team. Hierbij de resultaten van de ouderenquete. We zijn trots op de resultaten!

Op kindniveau analyseren we na iedere toets of de resultaten liggen op het niveau dat van het kind mag worden verwacht. Indien nodig wordt hier actie op ondernomen. Twee keer per jaar presenteren we als team de reaultaten van onze groepen, we delen waar we trots op zijn en bekijken samen op welke manier we ons onderwijs nog kunnen verbeteren.

We willen als team samen verantwoordelijk zijn voor ONZE leerlingen. Ook op het niveau van Albero is er een instrument om de kwaliteit te toetsen.

 

Dit alles wordt gedaan vanuit de plan-do-check-act strategie.

In maart 2015 heeft de inspectie onze school voor het laatst bezocht.

Volgens de nieuwe normering hebben we toen het predicaat 'goed' gekregen.

We zijn trots op dit rapport. 

Bekijk hier het volledige inspectierapport.

Verder houdt de inspectie toezicht op afstand via het bestuur van Stichting Albero. 

 In juni 2018 is een audit afgenomen volgens het Auditbeleid Albero-Prismascholen. We zijn ook toen beoordeeld als 'goede school'. Een samenvatting van de rapprtage vindt u hier.

In 2021 was er een themaonderzoek door de inspectie. Het thema was 'zicht op eigen ambities' en 'afstemming op leerlingpopulatie' Hiervan is geen rapportage gemaakt maar is gebruikt voor het jaarverslag van de inspectie: 'De staat van het onderwijs'.