Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  We werken met het vijf-gelijkdagen-model. De schooltijden op maandag tot en met vrijdag zijn van 8.15 tot 13.45 uur.

 • Schoolvakanties

   

  Vakantierooster schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Studiedagen 2023-2024

  • vrijdag 20 oktober
  • maandag 19 februari
  • dinsdag 2 april (Albero personeelsdag)
  • woensdag 19 juni
   We hebben nog uren voor een extra dag maar mocht deze dag nodig zijn dan zullen we dat tijdig communiceren.

   

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Nieuwsbrief

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Martje van Dixhoorn (oudergeleding- voorzitter)
  • Leo van Dillen (oudergeleding)
  • William Beitler (oudergeleding)
  • Margreet Buursema (personeel)
  • Cindy Geijs (personeel)
  • Christianne Arias (personeel)
  • Margreet Wabeke (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats.

  Heb je vragen aan de MR? Mail naar: MRhonk@alberoscholen.nl

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op de Wegwijzer. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  En als het in de zomermaanden lekker weer is, kan de Activiteitencommissie een keer op ijsjes trakteren.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  In de weekbrief van ‘De Wegwijzer’ informeren wij u regelmatig over wat wij allemaal doen.

   

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep

  U kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: achonk@alberoscholen.nl.

  Met vriendelijke groet,
  de Activiteitencommissie

 • Klankbordgroep ouders

  Als directie vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de school: wat leeft er onder ouders en wat vinden ouders van bijvoorbeeld de communicatie. Ook de oudergeleding van de MR wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen vijf tot zes keer per schooljaar ’s avond op school bij elkaar. Hierbij is ook altijd een lid van de oudergeleding van de MR aanwezig. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen of we vragen als school de mening van ouders/verzorgers.

   

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald. Door het donatieplan ‘Ouders voor ouders’ hebben we een extra budget dat we in kunnen zetten voor kinderen waarvan de ouders bepaalde kosten niet kunnen betalen.

  Door de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen. Deze bijdrage is € 15 en een betaalverzoek volgt aan het begin van het schooljaar.

   

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen