Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  We werken met het vijf-gelijkdagen-model. De schooltijden op maandag tot en met vrijdag zijn van 8.15 tot 13.45 uur.

 • Schoolvakanties

   

  Vakantierooster schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Studiedagen 2023-2024

  • vrijdag 20 oktober
  • maandag 19 februari
  • dinsdag 2 april (Albero personeelsdag)
  • woensdag 19 juni
   We hebben nog uren voor een extra dag maar mocht deze dag nodig zijn dan zullen we dat tijdig communiceren.

  Schoolvakanties 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024

  Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2025 (20 december vanaf 12 uur vrij)

  Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025 (let op: vanwege carnaval wijkt deze 

  af van het landelijke advies OCW)

  Goede Vrijdag 18 april 2025

  2e Paasdag 21 april 2025

  Meivakantie 22 april t/m 2 mei 2025

  Bevrijdingsdag 5 mei 2025

  Hemelvaartweekend 29 en 30 mei 2025

  2e Pinksteren 9 juni

  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

   

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op ’t Honk gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Martje van Dixhoorn (oudergeleding- voorzitter)
  • Leo van Dillen (oudergeleding)
  • William Beitler (oudergeleding)
  • Margreet Buursema (personeel)
  • Cindy Geijs (personeel)
  • Christianne Arias (personeel)
  • Margreet Wabeke (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats.

  Heb je vragen aan de MR? Mail naar: MRhonk@alberoscholen.nl

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Het hele jaar is de AC  betrokken bij diverse activiteiten. Zo organiseert de AC activiteiten rondom de kinderboekenweek, dit jaar is dat een boekenmarkt. Het sint feest wordt door de AC mede vormgegeven door o.a. het versieren van de school, bedenken van de aankomst van Sint en het  verzorgen van cadeautjes en lekkers. Ze maken de school sfeervol voor de kerst en helpen bij de activiteiten rondom de kerstviering. De paasbrunch is een terugkerend feest waarbij de AC voor de gehele school een lunch organiseert. Daarnaast zijn ze ook zeer betrokken bij de koningsspelen en tot slot het eindfeest

  Daarnaast wordt de AC ingezet voor diverse andere activiteiten en worden ze ingevlogen wanneer er praktische hulp nodig is. Kortom de hoogtepunten van het schooljaar zijn voor de AC!

  Leden van de Activiteitencommissie

  De AC bestaat uit een actieve en enthousiaste groep.

  U kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: achethonk@gmail.com

   

 • Klankbordgroep ouders

  Als directie vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de school: wat leeft er onder ouders en wat vinden ouders van bijvoorbeeld de communicatie. Ook de oudergeleding van de MR wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen vijf tot zes keer per schooljaar ’s avond op school bij elkaar. Hierbij is ook altijd een lid van de oudergeleding van de MR aanwezig. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen of we vragen als school de mening van ouders/verzorgers.

   

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald. Door het donatieplan ‘Ouders voor ouders’ hebben we een extra budget dat we in kunnen zetten voor kinderen waarvan de ouders bepaalde kosten niet kunnen betalen.

  Door de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen. Deze bijdrage is € 15 en een betaalverzoek volgt aan het begin van het schooljaar.

   

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen

“Our children are our greatest treasure, they are our future” Nelson Mandela