Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Alberoscholen. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties, waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:

• Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school.

• Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero scholen

• Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon (interne vertrouwenspersoon), welke aan iedere school verbonden is.

In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/ zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero scholen.

De interne klachtenregeling staat voor iedere belanghebbende ter inzage op de website van Albero.  Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs. Voor vragen of verdere informatie hierover kunt u terecht bij het onderstaande adres.

 

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324 2508 EH

Den Haag

T 070 3861697 F 070 3020836

E info@kringenrechtspraak.org

www.klachtencommissie.org.


Vertrouwenspersoon: 

Elke de Beyer

T 06-52889686

E info@mediaon-connect.nl


Contactpersoon namens school is: 

juf Ineke Marinissen

i.marinissen@alberoscholen.nl 

 

Voorzitter College van Bestuur Alberoscholen:

Dhr. A. Vis  

a.vis AT alberoscholen DOT nl

0113 561777