Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR zal zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het

reglement medezeggenschap.

 

In de MR zitten namens de ouders:

- Martje van Dixhoorn (voorzitter)

- Miriam Timmerman

- William Beitler

In de MR zitten namens het personeel:

- Margreet Buursema

- Ruben Jobsen

- Cindy Geijs

 

Indien u vragen heeft voor de MR, kunt u deze mailen naar mrhonk AT alberoscholen DOT nl