Ouderbetrokkenheid

Wij vinden goede contacten met ouders belangrijk. Dit is in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van jullie kind(eren).

Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om jullie steentje bij te dragen aan de school.

Op de groepsinformatie avond kunnen jullie je opgeven voor diverse oudertaken. Daarnaast wordt regelmatig jullie hulp gevraagd bij uitstapjes, begeleiden van leerlingen met het ontdekkasteel e.d. We vragen dit meestal via Parro.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden. Deze raad heeft inspraak bij besluitvorming rondom het schoolbeleid. Dit is formeel geregeld in de WMO.

De Klankbordgroep is een team van ouders en leerkrachten die samen met de directie in gesprek gaat over alles wat de school aangaat. Dit is een informeel orgaan.