Ouderbetrokkenheid

Wij vinden goede contacten met ouders belangrijk. Dit is in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om uw steentje bij te dragen aan de school.

Middels het formulier ouderhulp 2019-2020  kunt u zich aanmelden voor diverse oudertaken. Daarnaast wordt regelmatig uw hulp gevraagd bij uitstapjes, begeleiden van leerlingen met het ontdekkasteel e.d.

De activiteitencommissie coördineert de jaarlijks terugkerende bijzondere activiteiten. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage van € 15 per kind gevraagd.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden. Deze raad heeft inspraak bij besluitvorming rondom het schoolbeleid. Dit is formeel geregeld in de WMO.

De Klankbordgroep is een team van ouders en leerkrachten die samen met de directie in gesprek gaat over alles wat de school aangaat.  Dit is een informeel orgaan.